Zaloguj się
Regulaminy

Regulamin RCBN

Regulamin korzystania z Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej


§ 1 Definicje

1) Administrator – Biblioteka Narodowa w Warszawie (kod pocztowy: 02-086) przy al. Niepodległości 213, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 31/92, posługująca się nr NIP 526-16-67-036, Regon 000275955.
2) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej. 
3) Repozytorium (Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej) – infrastruktura informatyczna, na którą składają się zasoby sprzętowe i oprogramowanie, umożliwiająca gromadzenie, zarządzanie i długotrwałą archiwizację Publikacji Cyfrowych, podlegających udostępnianiu w zakresie zezwalanym przez obowiązujące prawo.
4) Publikacja Cyfrowa – obiekt cyfrowy czyli pliki cyfrowej kopii obiektu analogowego lub obiektu,     który powstał od razu w wersji elektronicznej (born digital) wraz z metadanymi je opisującymi,  do jego odczytania niezbędne jest wykorzystanie technologii informatycznych, udostępnianych lokalnie lub zdalnie.
5) Beneficjent – osoba fizyczna lub prawna, współpracująca z Biblioteką Narodową w związku ze świadczonymi przez Bibliotekę Narodową usługami, w szczególności instytucja kultury lub wydawca na rzecz której Użytkownik korzysta z Repozytorium.
6) Użytkownik –  uprawniona osoba fizyczna będąca Beneficjentem lub działająca na rzecz Beneficjenta, dla której Administrator utworzył Konto Użytkownika.
7) Rejestracja – założenie Konta Użytkownika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
8) Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych do Użytkownika Repozytorium.  

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania Użytkownikom przez Bibliotekę Narodową Repozytorium.
2. Biblioteka Narodowa udostępnia Repozytorium w celu umieszczania i zarządzania Publikacjami Cyfrowymi przez zarejestrowanych Użytkowników. 
3. Rejestracja w systemie Repozytorium i późniejsze umieszczanie i zarządzanie Publikacjami Cyfrowymi są nieodpłatne.

§ 3 Korzystanie z Repozytorium

1. Dostęp do Repozytorium możliwy jest po uprzedniej Rejestracji, potwierdzeniu uprawnień do korzystania z Repozytorium przez Beneficjenta (o ile Użytkownik nie jest Beneficjentem), akceptacji zgłoszenia przez Administratora Repozytorium i aktywowaniu Konta Użytkownika.
2. W ramach korzystania z Repozytorium Użytkownik uzyskuje dostęp do narzędzi koniecznych do przekazania Publikacji Cyfrowych do Repozytorium i zarządzania nimi w systemie. 
3. Wszelkie regulaminy i instrukcje opisujące zasady korzystania z systemu Repozytorium znajdują się w zakładce „Instrukcje i regulaminy” w podziale na profile użytkowników.  
4. Użytkownik Repozytorium wykonuje czynności związane z przekazywaniem Publikacji Cyfrowych do Repozytorium samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za wykonywanie tych czynności. 
5. Administratorowi Repozytorium przysługuje dostęp do panelu administrowania dokumentami Użytkownika.§ 4 Obowiązki użytkownika Repozytorium

Poprzez Rejestrację w Repozytorium Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, używania udostępnionych usług 
i narzędzi dostępnych w Repozytorium w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
b) stosowania technik i urządzeń niezakłócających prac infrastruktury informatycznej,
c) niepodejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Repozytorium,
d) zapewnienia, że umieszczanie przez niego jakichkolwiek Publikacji Cyfrowych w Repozytorium będzie pozostawało w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa autorskiego oraz z dobrymi obyczajami.

§ 5 Zawieszenie i dezaktywacja konta

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto Użytkownika. Administrator odblokuje Konto po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora.
2. Administrator dezaktywuje Konto Użytkownika na wniosek Beneficjenta.

§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona zostaje odpowiedzialność Biblioteki Narodowej za jakiekolwiek szkody na mieniu Użytkownika lub Beneficjenta wynikłe lub związane z korzystaniem z Repozytorium. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Biblioteki Narodowej w stosunku do Użytkownika lub Beneficjenta w szczególności z tytułu:
a) utraty lub uszkodzenia plików publikacji przechowywanych w Repozytorium;
b) braku, ograniczenia lub jakości dostępu do Repozytorium;
c) roszczeń osób trzecich w stosunku do Użytkownika lub Beneficjenta wynikłych z naruszenia służących im praw autorskich lub innych praw takich osób poprzez udostępnienie przez Użytkownika publikacji cyfrowych w ramach Repozytorium.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia jednej lub wielu publikacji przekazanych przez Użytkownika bez uprzedzenia w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Biblioteki Narodowej z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, w razie powstania takich roszczeń wskutek rozpowszechnienia przez Bibliotekę Narodową publikacji, której status prawnoautorski został oznaczony przez Użytkownika w taki sposób, że dozwolone jest jej rozpowszechnianie bez zgody dysponenta autorskich praw majątkowych oraz podmiotu, któremu służą autorskie prawa osobiste, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Bibliotekę Narodową lub zasądzenia od Biblioteki Narodowej – do zwrotu regresowo bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Biblioteki Narodowej całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. Użytkownik zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Biblioteki Narodowej lub właściwego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Biblioteki Narodowej, a wynikłego w następstwie rozpowszechnienia przez Bibliotekę Narodową z publikacji, o której mowa w zdaniu powyżej. 

§ 7 Zmiany w Regulaminie

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Repozytorium w ekranie rejestracji. 
2. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
3. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Biblioteki Narodowej.